(بلیط عادی)

پنجمین همایش شکست های طلایی

جمعه 5 خرداد 1402

مرکز همایش های صدا سیما

با حضور اساتید سرشناس و کار آفرینان مطرح کشور

350,000 تومان

(بلیط متوسط)

پنجمین همایش شکست های طلایی
جمعه 5 خرداد 1402
مرکز همایش های صدا سیما

550,000 تومان

(بلیط ویژه)

پنجمین همایش شکست های طلایی
جمعه 5 خرداد 1402
مرکز همایش های صدا سیما

750,000 تومان