(بلیط عادی)

پنجمین همایش شکست های طلایی

جمعه 5 خرداد 1402

مرکز همایش های صدا سیما

با حضور اساتید سرشناس و کار آفرینان مطرح کشور

350,000 تومان

(بلیط متوسط)

پنجمین همایش شکست های طلایی
جمعه 5 خرداد 1402
مرکز همایش های صدا سیما

550,000 تومان

(بلیط ویژه)

پنجمین همایش شکست های طلایی
جمعه 5 خرداد 1402
مرکز همایش های صدا سیما

750,000 تومان

دومین همایش شکست های طلایی – اردیبهشت ماه

همایش شکست های طلایی (اردیبهشت ماه 1401)

290,000 تومان

شکست های طلایی

جامع ترین دوره آموزشی و انگیزشی با حضور ۶۰ کارآفرین و استاد برجسته ایران

480,000 تومان

شکست های طلایی Copy

جامع ترین دوره آموزشی و انگیزشی با حضور ۶۰ کارآفرین و استاد برجسته ایران

480,000 تومان

کارگاه خودشناسی – علی جمشیدی

دانشگاه اندیشه معین – جمعه 7 مرداد

400,000 تومان